Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) każdy Klient będący konsumentem w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego http://glachi.pl ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie podanym poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W celu ułatwienia procedury prosimy o dołączenie Paragonu.

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza dostępnego poniżej i wysłać dowolnym kanałem porozumienia się na odległość m.in.:

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Adresat (sprzedawca):

EPDG COMPANY

CHMIELNA 122

00-801 WARSZAWA

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ................ ………………

Numer zamówienia:  .................................................................................................................... 

Data zawarcia umowy:  ................................................................................................................ 

Imię i nazwisko konsumenta: ....................................................................................................... 

Adres konsumenta: ...................................................................................................................... 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr  ......................................................... 

 

 

Data .............................................................

………………………………………………. Podpis


a) wiadomością e-mail na adres glachi@glachi.pl

b) w formie pisemnej na adres EPDG Company ul. Chmielna 122, 00-801 Warszawa

Sprzedajacy niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez konsumenta adres e-mail

Prawo odstąpienia od umowy sprzeazy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastapić niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar nalezy zwrócić na poniższy adres:

EPDG Company
ul. Chmielna 122
00-801 Warszawa
 

Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstapieniu od umowy, zobowiązuje się do zwrotu konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata przez klienta. W przypadku płatności dokonanej przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe. Jednocześnie Sklep nie zwraca pieniędzy poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską ani nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.

Dodatkowo, w ramach dobrowolnego gestu Sklep ustanawia prawo do zwrotu Produktu w ciągu 21 dni od daty jego dostarczenia. Zwrot produktu w terminie  21  dni zastępuje formę pisemną odstąpienia od Umowy, niezależnie od pozostałych przysługujących Ci praw. wynikających z  z otrzymaniem wadliwego Produktu, możesz zwrócić nam dowolny Produkt dostarczony od Glachi.pl, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś z niego zadowolony. Warunkiem jest odesłanie Produktu w ciągu 21 dni od daty dostarczenia na adres :

EPDG Company
ul. Chmielna 122
00-801 Warszawa
 

Reklamacje

Każdy towar zakupiony w Sklepie glachi.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trawania gwarancji uzaleznione są od rodzaju towaru oraz producenta.

EPDG Co. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres EPDG Company, ul. Chmielna 122, 00-801 Warszawa lub pod adres mailowy glachi@glachi.pl. EPDG Co. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
-  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

EPDG Co. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.